Obchodné podmienky

PODMIENKY POUŽÍVANIA PORTÁLU

www.gofirmy.sk

Čl. I Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetového portálu gofirmy.sk a jeho podstránok umiestnených na doménach druhej alebo tretej úrovne (ďalej a spoločne len ako “portál“) je Dominik Mišenko, Hlavná 453/140, Dlhé nad Cirochou 067 82, IČO: 48 299 499 (ďalej len ako "prevádzkovateľ").
 2. Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce podmienky používania, upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom a návštevníkom portálu (ďalej len ako "používateľ").
 3. Každý používateľ je povinný oboznámiť sa s podmienkami používania. Používateľ svojou návštevou portálu a jeho ďalším používaním potvrdzuje, že bol s podmienkami používania oboznámený a súhlasí s nimi.

Inzerentom môže byť:

 • firemný inzerent, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba, poskytujúca reklamné a iné služby, a je zaregistrovaná na portáli.

Užívateľom je:

 • fyzická alebo právnická, ktorá má záujem o zobrazenie svojho inzerátu / reklamného banneru na portáli.

 

Prevádzkovateľ plní výhradne funkciu sprostredkovateľa obchodu medzi inzerantmi a užívateľmi. Nemá vplyv ani nenesie zodpovednosť za obsah inzerátov. Právo využívať služby portálu získava inzerent až po odsúhlasení.

Prevádzkovateľ má právo prepojenia portálu www.gofirmy.sk aj s inými portálmi, ku ktorým má práva alebo je aj ich Prevádzkovateľom.

 

Čl. II Spôsob registrácie na portáli

Registrovať na portáli sa môže len podnikateľ poskytujúci reklamné služby a iné služby (ďalej len „inzerent“), po odoslaní žiadosti o registráciu mu správca portálu môže ale aj nemusí schváliť registráciu. V prípade schválenia registrácie budú inzerentovi pridelené prihlasovacie údaje do svojho profilu.

Úprava údajov inzerenta

Povinnosťou Inzerenta je tiež udržiavať svoje kontaktné údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb portálu.

Ak Inzerent vyplní nepravdivé údaje, jeho konto môže byť pozastavené alebo úplne zrušené.

Kontaktné údaje je možné, v prípade zmeny skutočností uvedených v kontaktnom formulári kedykoľvek zmeniť v užívateľskom konte, v sekcii „Môj profil/Aktualizovať údaje a pridať banner“. Údaje viazané k samotnému kontu gofirmy.sk je možné meniť iba v profile tohto konta.

Čl. III Spôsob uverejnenia reklamného banneru

 1. V prípade záujmu o uverejnenie reklamného banneru užívateľom na portáli gofirmy.sk, je potrebné aby kontaktoval jedného z inzerentov, ktorý je registrovaný na portáli. Zoznam inzerentov je uverejnený na gofirmy.sk
 2. Veľkosť zobrazeného banneru je obmedzená na rozmer maximálne 1800x600 pixelov. Na výber sú veľkosti 1800x600 px, 900x600 px a 600x600 px.

Reklamný banner bude zobrazený na stránke po dobu 2 rokov od prvého dňa jeho zobrazenia na portáli.

Pridanie a úprava inzerátov

 

Inzerent môže pridať banner nasledovným spôsobom:

 1. Vloženie banneru pomocou rozhrania „Pridať reklamu“ na gofirmy.sk
 2. Prinesením respektíve zdieľaním danej ponuky z iných inzertných portálov
 3. Vloženie banneru pomocou rozhrania „Pridať reklamu“ na gofirmy.sk

Pomocou záložky „Pridať reklamu“ umiestnenej na bočnej lište je možné sa dostať k jednoduchému formuláru pre pridanie banneru. Je nevyhnutné vyplniť všetky povinné položky, ktoré sú označené symbolom *. Je tiež možné k bannerom pripojiť fotografie respektíve adresu s kontaktmi konkrétnej pobočky v prípade firemného inzerenta.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na kontrolovanie inzerátov administrátorom. Môže tiež odstrániť inzerciu alebo hodnotenia, ktoré nie sú v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, s dobrými mravmi alebo sú inak nevhodné na zverejnenie na tomto portáli. Zmena zaradenie inzerátu do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát a to bez oznámenia Inzerentovi je prevádzkovateľovi takisto dovolená, a to bez ohľadu na aktivované spoplatnené doplnkové služby. V prípade rozporu s podmienkami inzercie a následnému odstráneniu inzerátu, sa Inzerent zaväzuje zaplatiť  zmluvnú pokutu vo výške už zaplateného, ale nevyčerpaného poplatku za uverejňovanie reklamných bannerov,  zaplatený poplatok za uverejňovanie reklamných bannerov sa v takomto prípade nevracia, ale započítava sa na zmluvnú pokutu

 

Na portáli gofirmy.sk je zakázané inzerovať:

- služby zhodného obsahu ako je gofirmy.sk 

- inzeráty uvedené v inom ako Slovenskom jazyku ako aj nesprávna Slovenčina – zahraničné počítačové roboty

- rýchle a bezprácne zárobky,  inzeráty ktoré smerujú k obsahu ako napríklad: pracanadoma.sk/xxx,  práca s vyžadovaným poplatkom vopred

- audiotextové čísla a SMS s osobitnou tarifikáciou

- chudnutie

- multilevel systémy, provízne systémy, pyramídové hry

- erotické inzeráty, livechat, spoločníčky, tanečnice, hostesky, eskort, a iné eroticky zamerané pracovné ponuky

Zakázaný je predaj

- kopírovaných CD, DVD, napodobeniny, plagiáty,

- liekov, cigariet, alkoholu a drôg

- bločky, faktúry, doklady, technické preukazy,

- web stránky firiem a ich logá

- chip tuning, powerboxy,

- pohonné hmoty.

Zakázané je tiež

- písať celé slová veľkými písmenami, ak nie sú spomínané slová s úlohe skratiek 

- vkladať do názvu alebo textu inzerátu  znaky ako „@*#$%^&!?“ , www adresu alebo    vkladať formule ako „viac info v e-maile“ alebo podobne, keďže priestoru pre text inzerátu je dostatočný nato, aby sa tak zmestil celý popis

- pridávať orámované alebo inak zvýraznené fotografie

- používať superlatívy a tvrdenia, ktoré nie je možné overiť

- používať opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety a skratky ako - atď., a iné, a podobne, resp. ich ekvivalenty.

- propagácia pomocou formuliek ako „presvedčte sa osobne, tešíme sa na vás“ a iné

 

Čl. IV Topovanie a editácia banneru

Sú služby nad rámec bezplatných doplnkových služieb. Je možné ich využívať až po ich samostatnej aktivácii. Patrí tu:

Topovanie inzerátu

Topovaním inzerátu rozumieme zvýhodnenie pozície inzerátu oproti ostatným inzerátom, a tak jeho zviditeľnenie. Inzerát sa posunie pred ostatné (netopované) inzeráty, bude sa zobrazovať na popredných miestach v kategórií, a vo výsledkoch vyhľadávania.

 

Objednanie topovania inzerátu
Topovanie si môže Inzerent aktivovať formou dokúpenia kreditu prostredníctvom portálu vo svojom užívateľskom konte.

 

 

Topovaním je služba predplatená, čiže v ten deň bude automaticky predlžená o 2 mesiace.Obdobie topovania inzerátu

Dátum aktivácie topovania sa rovná začiatku aktuálneho topovania. Aj automatické predĺženie služby alebo začiatok ďalšieho topovania v prípade viacnásobného topovania sa považuje za aktiváciu topovania. Koncom aktuálneho topovania sa rozumie 2 mesiace od dátumu aktivácie topovania.

 

Aktivácia topovania je možná počas celého dňa (24 hodín).
V prípade, že bude váš inzerát jediným topovaným v danom období, bude zobrazený hneď na prvej pozícii, žiadne inzeráty ho nebudú môcť predbehnúť. Poradia v prípade viacerých inzerátov bude určené podľa času aktivácie topovania inzerátu. Neskôr topované inzeráty s budú zobrazovať vyššie. Topovaný inzerát sa po uplynutí doby topovania zaradí medzi bežné inzeráty.

V prípade viacnásobného topovania keď bude inzerát v čase aktivácie topovania už topovaný počet dní topovania sa spočíta.

 

Ak je doba platnosti inzerátu kratšia ako obdobie topovania inzerátu,  doba platnosti sa automaticky po aktivovaní služby predĺži o dobu topovania. 

Cenník doplnkových služieb

 1. Ak sa vyskytnú zmeny cien doplnkových služieb, nebude to vplývať na inzeráty s už uhradenými doplnkovými službami. Takže inzeráty a doplnkové služby, ktoré boli aktivované ešte pred zmenou ceny nebudú sa budú vzťahovať na pôvodný cenník.

 

Čl. IV. Ochrana osobných údajov

 1. Odoslaním žiadosti používateľa, a to aj takej, ktorá nie je riadna, jej odosielateľ, ako aj prípadné ďalšie osoby, ktoré sú spolu s ním v tejto žiadosti uvedené, t.j. dotknuté osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z., v znení neskorších predpisov (v tomto článku ďalej len ako „dotknutá osoba“), dobrovoľne poskytujú tieto osobné údaje: a) meno a priezvisko, b) bydlisko alebo sídlo, c) emailová adresa, d) telefonický kontakt, e) informácie o súčasnom štúdiu alebo podnikaní dotknutej osoby. Dotknuté osoby odoslaním žiadosti výslovne súhlasia so: a) spracovaním osobných údajov, b) použitím osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre získanie členstva vo VIP Klube.
 2. Súhlas nadobúda platnosť okamihom odoslania elektronickej žiadosti a trvá po dobu troch rokov.
 3. Odoslaním žiadosti dotknutá osoba prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Dotknutá osoba je povinná nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich osobných údajov, ktoré mu poskytla.
 4. Účelom spracovania osobných údajov dotknutej osoby je jej registrácia v databáze prevádzkovateľa.
 5. Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť na základe jej súhlasu poskytnuté ďalším osobám, ktorých totožnosť prevádzkovateľ dotknutej osobe vopred oznámi.
 6. Oprávnenou osobou sa rozumie osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi dotknutej osoby v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu, členského vzťahu alebo na základe poverenia prevádzkovateľa. O oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene prevádzkovateľa, môže dotknutá osoba požiadať na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi.
 7. Práva dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov upravuje § 28 zákona č 122/2013 Z. z., v znení neskorších predpisov. Dotknutá osoba má najmä právo na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi požadovať: a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona č. 122/2013 Z. z., v znení neskorších predpisov; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) likvidáciu tých osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.
 8. Práva dotknutej osoby môžu byť obmedzené iba ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.

 

Čl. V. Záverečné ustanovenia

 1. Používateľ a prevádzkovateľ sa v zmysle ustanovenia § 263 v spojení s § 373 zákona č. 513/1991 Z. z., obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, dohodli, že zodpovednosť prevádzkovateľa za prípadnú škodu nie je objektívna, ale závislá na zavinení.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok používania zverejnením ich aktualizovaného znenia na portáli. Používateľ je zodpovedný za pravidelné sledovanie takýchto zmien. Ak používateľ po zverejnení akýchkoľvek zmien podmienok používania pokračuje v používaní portálu, znamená to, že tieto zmeny akceptuje.
 3. Právne vzťahy týmito podmienkami neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 4. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 8.12.2016.